Fetalna ehokardiografija omogućava procenu srčanih struktura i funkciju fetalnog kardiovaskularnog sistema. Dvodimenzionalnim UZ pregledom sagledavamo kvalitativne anatomske odnose, a primenom kolor doplera i pulsnog doplera ocenjujemo funkcionalno stanje sistema.

Upotrebom savremene 3D 4D STIC tehnologije sagledavaju se jasnije svi segmenti srca, kako njihova građa, tako i funkcija. Prednost 4D tehnologije jeste mogućnost naknadne analize urađenih snimaka. Srce se skenira u periodima od 7 do 15 sekundi, sa ili bez uključenog doplera, a tako dobijeni snimci naknadno se obrađuju u posebnim programima na PC računarima.

Strukturne anomalije srca su zastupljene u 0,7% do 0,9% u populaciji živorođene dece. Polovina od ovog broja dece ima i pridružene anomalije na drugim organima.

Iako je broj obolele dece velik, broj prenatalno otkrivenih anomalija je mali, delimično zbog stalnih pokreta ploda, usled dinamike srca i njegove male veličine, a delimično i zbog nedovoljne obučenosti lekara i nepoštovanja određenih procedura samog pregleda. Bilo da je u pitanju 2D ili 4D pregled potrebno je poštovati određeni protokol pregleda. On podrazumeva određivanje položaja srca (situs), veličinu srca, nagib osovine srca i snimanje srca u određenim ravnima odnosno presecima. Ima desetak preseka i ukoliko uspemo da srce snimimo u većini preseka, šanse za previd su minimalne. Sledi prikaz svih srčanih preseka u 2D i 4D tehnologiji. 

 

NEW 4D

Play 26 NG ČETVOROŠUPLJINSKI PRESEK Play 26 NG AV PRESEK I VENE CAVE
Play 26 NG DUGA OSA DESNE KOMORE I ART PULMONALIS Play PRESEK 26 NG DUGA OSA LEVE KOMORE I AORTE
Play PRESEK 26 NG INTERKOSTALNI PRESEK KRATKE OSE KOMORA Play 26 NG SUBKOSTALNI PRESEK
Play 26 NG DUGA OSA LEVE KOMORE I KRATKA OSA DESNE SA DUKTALNIM LUKOM  Play 30 NG ART PULMONALIS I AORTA RENDER
Play LONGITUDINALNI PRESEK DUKTUSA ARTERIOSUSA Play LUK AORTE
Play PRESEK KRATKE OSE VELIKIH KRVNIH SUDOVA Play PRESEK LA I AV
Play LUK AORTE 2    

 

 

NEW 2D 

Play 31 NG M MOD SINHRONIZOVAN RAD KOMORA Play 31 NG M MOD
Play 31 NG DUGA OSA DESNE KOMORE, DUGA OSA LEVE KOMORE Play

31 NG KRATKA OSA KOMORA, IZLAZ AORTE SA LUKOM I GRANAM TRUNKUSOM I LEVOM SUBKLAVIJOM 

Play 31 NG LONGITUDINALNI PRESEK DUKTUSA ARTERIOSUSA Play 31 NG LONGITUDINALNI PRESEK LUKA AORTE
Play 31 NG PRESEK KRATKE OSE VELIKIH KRVNIH SUDOVA Play 31 NG AV PRESEK
Play AORTA ASCENDENS PULSNI DOPLER Play DESCENDENTNA AORTA PULSNI DOPLER
Play IZLAZ ART PULM. PULSNI DOPLER Play MITRALIS PULSNI DOPLER
Play TRIKUSPIDUS PULSNI DOPLER Play VENE CAVE, AORTNI LUK, KRATKA OSA AO I AP, KRATKA OSA KOMORA
Play VENE CAVE Play 31 NG UMBIL.VENA, SA DESNOM HEPATIKOM, INTERKOSTALNI PRESEK IZLAZ AO, PRESEK TRI KRVNA SUDA, PRESEK TRANSVERZALNE AO I LONGITUD.VCS