Broj anomalija kod živorođene dece iznosi od 0,7 do 0,9 %. S obzirom da određeni broj anomalija, kod spontanih pobačaja, nije uključen u ovaj podatak, broj srčanih anomalija verovatno prelazi 1%. Najčešće srčane mane su defekti srčane pregrade, one mogu biti izolovane ili udružene sa još nekom srčanom anomalijom.

Zadatak ginekologa koji prati trudnoću jeste da uoči srčanu grešku. Takvu trudnicu upućuje na konzilijum za anomalije koji, sem ginekologa, čine pedijatri kardiolozi i dečji kardiohirurzi koji daju prognozu bolesti i prenatalni i postnatalni tretman fetusa. U slučaju teških srčanih mana koje se ne mogu korigovati, konzilijum daje roditeljima predlog za prekid trudoće.


Sledi nekoliko primera najčešćih srčanih mana od kojih su neke postnatalno korektivne: VSD, transpozicija velikih krvnih sudova, tetralogija Faloti. Neke od ovih trudnoća, na primer hipoplazija levog srca, okončane su uginućem ploda pre porođajnog termina. Na polju kompleksnih srčanih mana 4D STIC tehnologija je suverena metoda koja omogućava segmentnu analizu svih delova srca ploda.

 

Anomalije Anomalije Anomalije

 

Pogledajte snimke: 

Play HIPOPLAZIJA LEVOG SRCA - UZ 4D STIC Play HIPOPLAZIJA LEVOG SRCA - UZ 4D STIC COLOR
Play TRANSPOZICIJA - UZ 4D STIC COLOR Play

31 NG VSD MUSKULARNI DEO SEPTUMA

Play FALLOT AP IZLAZ STENOZA Play FALLOT VSD, IZLAZ AO IZ OBE KOMORE, SUŽEN IZLAZ AP
Play FALLOT JAŠUĆA AORTA Play FALLOT SUŽEN IZLAZ AP
Play FALLOT JAŠUĆA AORTA 1 Play HIPOLPAZIJA MALI IZLAZ AO I VELIKI ART PULM
Play HIPOPLAZIJA AP I AO IZLAZE IZ DESNOG VENTRIKULA Play HIPOPLAZIJA 3
Play HIPOPLAZIJA RENDER 2 Play HIPOPLAZIJA LEVOG SRCA SUPRAVENTRIKULARNA TAHIKARDIJA
Play HIPOPLAZIJA LEVOG SRCA RENDER Play VSD MANJI DEFEKT SEPTUMA - STIC
Play IZOMERIZAM DESNI AORTNI LUK Play TETRALOGIJA FALLOTI, IZLAZ AORTE
Play TRANSPOZICIJA AO I AP 1 Play TRANSPOZICIJA AO I AP 2
Play VSD 31 NG Play VSD NEDOSTAJE DEO VENTIKULARNOG SEPTUMA
Play VSD SUBAORTNI VELIKI DEFEKT Play VSD SUPRAVENTRIKULARNA TAHIKARDIJA
Play AVSD RENDER MOD Play DESCENDENTNA AO LEVO NORMALAN NALAZ
Play DESNI AO LUK Play DESNI AORTNI LUK 2
Play DESNI AORTNI LUK IZDUŽEN OBILAZI KIČMENI STUB I NASTAVLJA DESCENDENTNOM AO SA DESNE STRANE Play DESNI AORTNI LUK
Play NORMALAN AO IZLAZI IZ LEVE KOMORE KRATAK Play NORMALAN AORTNI LUK
Play NORMALAN LEVI AORTNI LUK Play TRANSVERZALNA AORTA DESNO OD TRAHEJE
Play TRANSVERZALNI LA TRI KRVNA SUDA - NORMALAN NALAZ Play VSD MEMBRANOZNI DEO SEPTUMA IZMENJEN UGAO OSOVINE SRCA
Play VSD MUSKULARNOG DELA SEPTUMA SINE Play DESNI AORTNI LUK 1
Play DESNI AORTNI LUK 2 Play DESNI AORTNI LUK 3
Play VSD DEFEKT SEPTUMA - STIC